Tax incl. Tax excl.

Jaké zboží lze reklamovat

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího nebo přímo v provozovně prodávajícího, které vykazuje vady zaviněné výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím a vztahuje se na něj záruka.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen veškeré dodané zboží prohlédnout, zkontrolovat kvalitu a funkčnost dodaného zboží včetně úplnosti dodávky a to co nejdříve po jeho dodání a převzetí. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této kontrole pouze pokud prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době převzetí zboží.

Uplatnění reklamace

Pokud zboží vykazuje vady, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně elektronického obchodu prodávajícího a to tak, že vyplní reklamační formulář a doručí jej prodávajícímu. Podobu reklamačního formuláře určí prodávající a jeho podobu / vzor umístí na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

Reklamační řízení na zboží, které je objektivně možné doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy kupující splní následující podmínky:

 • doručení reklamačního formuláře prodávajícímu a to osobně nebo elektronickou poštou (e-mailem
 • doručení reklamovaného zboží včetně příslušenství prodávajícímu a to na vlastní náklady

Reklamační řízení na zboží, které není objektivně možné doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy kupující splní následující podmínky:

 • doručení reklamačního formuláře prodávajícímu a to osobně nebo elektronickou poštou (e-mailem)
 • provedení prohlídky zboží osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vyhotoví písemné potvrzení a kopii předá kupujícímu.

Reklamační řízení

Prodávající vydá v den zahájení reklamačního řízení kupujícímu doklad o přijetí reklamace ve vhodné formě určené prodávajícím, kde je povinen uvést vady zboží a den zahájení reklamačního řízení. Tento doklad slouží kupujícímu jako doklad k opětovnému vyzvednutí reklamovaného zboží.

V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží, rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě. V případě, že odborné posouzení bude obsahovat určení neoprávněnosti reklamace zboží kupujícím, určení, že za vadu tvaru neodpovídá prodávající, nebo že zboží nemá vady (dále jen "neoprávněná reklamace"), nese kupující veškeré náklady:

 • prodávajícího
 • třetí osoby vykonávající servis zboží a znalce
 • autorizované nebo akreditované osoby na reklamaci a odborné posouzení
 • náklady zejména na přepravu zboží mezi kupujícím, prodávajícím, třetí osobou vykonávající servis zboží a znalcem, autorizovanou nebo akreditovanou osobou a veškeré náklady na vyhotovení posouzení reklamace prodávajícím, třetí osobou vykonávající servis zboží a znalcem, autorizovanou nebo akreditovanou osobou (dále jen "náklady z neoprávněné reklamace").

Ve lhůtě 30 dnů od zaslání seznamu nákladů z neoprávněné reklamace kupujícího složí kupující určenou částku na účet určený prodávajícím nebo v hotovosti.

Kdy nelze uplatnit záruku a její zánik

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

 • nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství

nebo dokumentace zboží.

 • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží
 • uplynutím záruční doby zboží.
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím.
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými vČR
 • poškozením zboží nevyhnutelnými nebo nepředvídatelnými událostmi
 • neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
 • učiněním neoprávněného zásahu či úpravy zboží a zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Termín vyřízení reklamace

Prodávající vyřídí reklamaci v termínu do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení, o čemž vydá kupujícímu písemný doklad.

Způsob vyřízení reklamace

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:

 • prodávající zajistí odstranění vady
 • pokud nelze vada odstranit, prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat)

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci následovně:

 • výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů,
 • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou vadu odstranitelnou považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než třech různých odstranitelných vad současně.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

O výsledku reklamace bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem. Zboží si kupující odveze na vlastní náklady nebo využije přepravu, kterou zajistí prodávající; jedná se o placenou službu a zboží tak bude doručeno na dobírku v předem určené ceně.

 

Záruční doba - 3 měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Prodávající tímto poučuje zákazníka coby spotřebitele, že je v případě sporu s prodávajícím oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci: Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 Praha 2 – Nové Město 120 00 webové stránky: http://www.coi.cz Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce. 

Tento reklamační řád platí pro všechny případy, vyjma případů, kdy byly v kupní smlouvě ujednány jiné záruční a reklamační podmínky.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Your personal data will be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data - General Data Protection Regulation (GDPR). Cookie policy, Privacy policy